Årsmelding 2007

Styret har i 2007 bestått av
Leder: Roar Kleivhaug

Nestleder: Rune Sørgård

Styremedlem: Bjørnar Øyen

Sekretær: Nils Lorentsen

Kasserer: Stein Langmo

Havnesjef: Steinar Digermul

Rep. akt. komite Bård Eggum

Vararepresentant: Tore Hals

Vararepresentant: Per Bogfjellmo

Øvrige tillitsvalgte:

Aktivitetskomite: Hans Kr. Jarnes, Bård Eggum og Tom Eilertsen

Havneassistent: Reidar Digermul

Havneassistent: Olav Lorentsen

Revisorer: Eivind Sivertsen og Bård Bergrem

Valgkomite: Arne Digermul og Gaute Nyland

 

Årsmøtet 2006 vedtok å opprettholde ordningen med vaktmester

på klubbhuset for 1 år – mot gratis båtplass.

Styret fikk mandat til å velge hvem som skal ha jobben, og Mary Ludvigsen ble ansatt.

Hun har fungert godt i jobben.

I løpet av årsmøteperioden er det avholdt 10 styremøter og styret har behandlet 81 saker.

Det har ikke vært avholdt medlemsmøter i 2007.

Per 31.12 2007 var det 173 medlemmer i Mosjøen båtforening.

Foreningen har 146 båtplasser. For øyeblikket er 8 plasser ledig for salg.

Det er ca 50 personer på venteliste for båtplass.

Dugnader

Gjennom forsommeren og høsten har vaktordningen i havna fungert tilfredsstillende

og det var rapportert inn få hendelser med tanke på hærverk/tyveri.

10 personer møtte likevel ikke opp på si vakt. De må betale 1500 kroner i henhold til årsmøtevedtak.

Styret går inn for at ordningen fortsetter.

Opphalingshuset

Det er bestilt port og lagt planer for utskifting av porten. Taket skal legges på nytt og arbeidet

er satt i bestilling.

Prosjektgruppe

En gruppe medlemmer jobber med havneutvidelse med ca 30 plasser.

Båtforeningen har fått analysert massene i området som må mudres ut.

Massene er godkjent for deponering. Nå venter vi på svar fra Mosjøen havnevesen om eventuell

støtte til innkjøp av ny brygge.

Pålgarden blir fjerne og havna mudret opp for å gi plass til ny brygge med dybde på minimum 2,5 meter.

 

Sluttord

Båtsesongen 2007 ble stort sett fin, med perioder med varm sommer.

Styret regner med at mange av medlemmene fikk utnyttet sesongen med båten sin.

Styret vil takke medlemmene for innsats og godt kameratskap i sesongen 2007

og ønsker alle medlemmene en fin og trivelig båtsesong 2008.

For styret Nils Lorentsen (sekr.)