Årsmelding 2008 for Mosjøen Båtforening
Styret har i 2008 bestått av

Leder: Roar Kleivhaug
Nestleder: Rune Sørgård
Styremedlem: Bjørnar Øyen
Sekretær: Nils Lorentsen
Kasserer: Stein Langmo
Havnesjef: Steinar Digermul
Rep. akt. komite Trond Fjelleng

Vararepresentant: Tore Hals
Vararepresentant: Arne Digermul

Øvrige tillitsvalgte:
Aktivitetskomite: Hans Kr. Jarnes
Trond Fjelleng
Tom Eilertsen

Havneassistent: Reidar Digermul
Havneassistent: Olav Lorentsen

Revisorer: Eivind Sivertsen
Bård Bergrem

Valgkomite: Jon Egil Marken
Gaute Nyland

I løpet av årsmøteperioden er det avholdt 10 styremøter og styret har behandlet 89 saker. Det avholdt ett medlemsmøte medlemsmøter i 2008.

Per 31.12 2008 er de vell 200 medlemmer i Mosjøen båtforening. Foreningen har 194 båtplasser. For øyeblikket er 10 plasser ledig for salg. Det er nå 7 personer på venteliste for båtplass.

Dugnader

Gjennom forsommeren og høsten har vaktordningen i havna fungert tilfredsstillende og det var rapportert inn få hendelser med tanke på hærverk/tyveri. De som ikke stiller på vakta, må betale 1000 kroner i henhold til årsmøtevedtak.
Styret går inn for at ordningen fortsetter.
2008 har vært et svært aktivt år med mye dugnad, vel 2000 timer. Den nye brygga ble lagt ut på dugnad, vi har fått mye skryt for jobben som ble gjort. Platten i tilknytning til brygga ble også bygd på dugnad.

Opphalingshuset
Taket er reparert og erklært tett. Ny port er kjøpt og betalt, men ikke montert. Det skal skje i løpet av våren. Avtalen med Tor Hågensen går ut mai mnd. Leietakeren har ikke tatt initiativ til å forlenge leiekontrakten pr dato.

Utvidelse av havna
Brygge 5 ble lagt ut i løpet juli, og er klar for å ta imot 20 båter til våren. Mosjøen Havn disponerer hele sørsida av brygga til gjestebrygge og fiskebrygge. Prosjektet kom på totalt vel 1,3 millioner kroner. Av dette dekker Mosjøen båtforening vel 855.000 kroner, 400.000 kroner av dette i form av lån med pant i opphalingshuset.

Aktivitetskomiteen
Komiteen arrangerte en fellestur sankthans helga. Bare to båter deltok.
18. februar 2009 startet kurs i båtførerprøven i regi av båtforeningen. Kurset har 20 deltakere, og flere har meldt sin interesse slik at det kan bli en kurs til.

Sluttord
Båtsesongen 2008 ble stort sett fin, med perioder med varm sommer. Styret regner med at mange av medlemmene fikk utnyttet sesongen med båten sin.

Styret vil takke medlemmene for innsats og godt kameratskap i sesongen 2008 og ønsker alle medlemmene en fin og trivelig båtsesong 2009.

For styret

Nils Lorentsen (sekr.)