Årsmelding 2009 for Mosjøen båtforening

Styret har i 2009 bestått av:

Leder Roar Kleivhaug
Nestleder Rune Sørgård
Kasserer Stein Langmo
Sekretær Are Andersen
Styremedlem Bjørnar Øyen
Havnesjef Steinar Digermul

Til styremøtene har også Trond Fjelleng i aktivitetskomiteen og varamedlemmene Tore Hals og Arne Digermul blitt innkalt.

Etter årsmøtet 24. februar er det avviklet 11 styremøter. 2009 har vært et svært aktivt år for foreninga. En rekke store aktiviteter og prosjekter er gjennomført – og det er lagt grunnlag for stor aktivitet også i 2010.

Per 31. desember 2009 var det 236 medlemmer i Mosjøen båtforening. I Pålgarden marina er det 187 båtplasser, pluss 65 meter gjesteplasser. I løpet av året har vi omsatt 41 båtplasser (kjøpt 13 og solgt 28) med et overskudd på 110.400 kroner. 15 personer står på venteliste for båtplass.

Økonomi
Til tross for store investeringer i ny gjestebrygge og forlengelse av moloen har foreninga solid økonom. I løpet av året har foreninga hatt en omsetning på 993.656 kroner. Inntektene var 10.000 kroner høyere enn kostnadene. Bankinnskuddet er på vel 167.000 kroner og foreninga har ei gjeld på 375.800 kroner.

Ny gjestebrygge
Pålgarden mot sør er fjernet og erstattet med ny gjestebrygge i betongelementer. Dette har skjedd i nært samarbeid med Mosjøen havn, som disponerer sørsiden til ambulanse, rekebåt, etc. Mosjøen havn står som formell eier de ti første årene, deretter overtar MBF eierskapet.

Moloen forlenget
Moloen er forlenget 30 meter sørvest. Den vil nå også skjerme for ei framtidig utvidelse av havna bak Scania. Samtidig er hele moloen en del opprettet, og det er mudret i bunnen bak brygge 3. Som en del av stedsutviklingsprosjektet skal hele moloen ytterligere opp 50 cm, og den skal få toppdekke av trykkimpregnert tre.

Båtspretten
For å markere ferdigstillelsen av ny gjestebrygge, ble det arrangert stor båtdag i havna 13. juni. ”Båtspretten” ble stor suksess, selv om MBF fikk underskudd på kr 21.500.-. Mange medlemmer gjorde en fantastisk jobb både i forkant og under arrangementet. Men først og fremst må årsmøtet takke Trond Fjelleng for en enestående jobb. Dessverre var det mange potensielle utstillere som sviktet, og et ufyselig vær skremte folk fra dansearrangementet om kvelden. Styret vurderer nytt arrangement i 2010 for å markere at MBF er 50 år.

Stedsutvikling
Som kjent er deler av den gamle pålgarden fredet. I samarbeidet med fylket og museet har Vefsn kommune utarbeidet et svært spennende stedsutviklingsprosjekt for hele området. Fylket har bevilget 3 mill kroner til prosjektet, og Vefsn kommune går også inn med store beløp. Hele området vil få en parkmessig opprusting som er svært tiltalende. Fra MBFs side er det signalisert en viss dugnadsinnsats for å få mest mulig for pengene.

Samarbeid havnevesenet
Samarbeidet mellom Vefsn kommune, Mosjøen havn og Mosjøen båtforening er i det hele tatt svært godt. Styret legger vekt på at hele havneområdet skal framstå så presentabelt og attraktivt at folk flest bruker havna til rekreasjonsområde. På den måten vil havna være ”overvåket” store deler av døgnet, og foreninga får et positivt omdømme.

Naustprosjekt
Etter mange års diskusjoner er det nå endelig klart for vel 20 naust mellom jernbanen og småbåthavna. Et eget naustlag har fullført grunnarbeidene for to naustrekker a 10 naust. MBF skal bygge separat naust nord for de andre. Foreningas naust vil bli brukt til lager for diverse havneutstyr.

Dugnadsinnsats
Også i 2009 har det vært stor dugnadsinnsats, særlig i forbindelse med gjestebrygge, Båtspretten og vaktordning. Totalt er det registrert 2338 dugnadstimer, men styret vet at antall timer er langt høyere. Og det må bemerkes at innsatsen fortsatt er svært ulikt fordelt på medlemmene.

Dybde i havna
Sist sommer hadde vi en grunnstøting med seilbåt i havna. Saken er behandlet som separat sak i styret, som mener at det er økonomisk urealistisk å mudre dypere. Foreninga kan ikke gi tilbud om større dybde før etter en eventuell utvidelse av havna bak Scania.

Andre ting
En rekke andre saker er behandlet og løst i løpet av året. Stikkordsmessig nevner vi:
Forbedret utsetterplass
Vurderer nytt klubbhus
Eierforhold til moloen
Stormskader for kr 130.000 den 9. september
Dieselkvalitet
Forberedelser til jubileum – hederstegn?
Grasrotandel
Ny port opphalingshuset
Snøfres (spleis med Mosjøen havn)
Etableringsinteresse fra båtforhandlere
Merket innseiling
Ny kompresser – utvidet bobleanlegget
Brygge 3 og 4 utbedret
Vinsjhus
Fjerning av gamle båter
Nettsiden

Aktivitetskomiteen
Komiteen har bestått av Trond Fjelleng, Hans Kr Jarnes og Tom Eilertsen. Egen melding fra aktivitetskomiteen vedlegges.

Havneutvalg
Havnesjef ble valgt på årsmøtet. Senere valgte styret disse bryggeformennene:
Brygge 1: Olav Lorentsen
Brygge 2: Reidar Digermul
Brygge 3: Øystein Strøm
Brygge 4: Øyvind Svendsen
Gjestebrygga: Kjell Vidar Pettersen

Sluttord
Selv om det ble lagt ned svært stor dugnadsinnsats i og rundt havna i løpet av året, håper styret at medlemmene har de beste minner fra mange flotte båtturer i den fine 2009-sommeren.
Styret takker medlemmene for stor innsats og godt kameratskap i fjoråret. Kommende år er foreninga 50 år. Styret både håper og tror at jubileumsåret skal bli et ekstra minnerikt år for medlemmene.

For styret
Are Andersen, sekr

 

 

 

Årsmelding fra aktivitetskomiteen

Aktivitetskomiteen har I perioden 2009 bestått av:
-Tom Eilertsen
-Hans Jarnes
-Trond Fjelleng
Aktiviteter i regi av aktivitetskomiteen har i 2009 vært
• -Forsøk på nye kurs ”båtførerprøven”, vanskelig å skaffe lærer.
• -Forslag til fortjenestepåskjønning, forventet vedtak årsmøtet 2010
• -”Båtspretten” Denne allaktivitetsdagen ble vellykket på de fleste områder.
-Åpning av havna, grei nok, vi måtte flytte innendørs
-Aktiviteter, godt og variert innhold.
-Mye folk på besøk på dagtid, på tross av været.
-Messedel: Bra, men lokalt og regionalt næringsliv glimret med sitt fravær. Det mest skuffende var at flere meldte sin ankomst, men uteble i siste liten.
-Festlig samvær: ca 150 biletter solgt For lite for å berge økonomien.
-Været var særdeles dårlig.
-Økonomi: -21.000,- (tilskudd fra hovedforeningen på 45.000,-)

Stor takk til medlemmer og ”Mosjøen Havn” som sto på for arrangementet.

Status bank for aktivitetskomiteen : kr. 34.139,23

For aktivitetskomiteen
Trond Fjelleng