Årsmelding 2014 for Mosjøen båtforening

Styret har i 2014 bestått av:

Leder Roar Kleivhaug
Nestleder Rune Sørgård
Kasserer Arnstein Karlsen
Sekretær Are Andersen
Styremedlem Trond Fjelleng
Havnesjef Steinar Digermul

Til styremøtene har også Finn Rune Hagen i aktivitetskomiteen og varamedlemmene Ernst Leirvik og Arne Digermul blitt innkalt.

Etter årsmøtet 11. februar er det avviklet 7 styremøter. 2014 har vært et normalt foreningssår for MBF, der løpende drift og vedlikehold har hatt mest fokus. Likevel ble det i 2014 utført 2820 dugnadstimer, hvorav 2175 timer var nattevakt.

Per 31. desember 2014 var det 260 medlemmer i Mosjøen båtforening. I Pålgarden marina er det 187 båtplasser, pluss 65 meter gjestebrygge og 3 faste gjesteplasser.,

Økonomi
Økonomien til Mosjøen Båtforening har i året 2014 vært meget god med et driftsoverskudd på nesten 174.000 kroner. Alt som er gjort gjennom året er betalt og foreningen har ikke tatt opp lån.
Foreningen har totalt 630.698 kroner på konto. Et eldre lån er innløst.
Det er solgt og kjøpt til sammen 18 båtplasser, i løpet av året.

Momsrefusjon
Siste årsmøte vedtok endringer av vedtektene for at MBF tydeligere skulle framstå som frivillig organisasjon og dermed berettiget til momsrefusjon. Vi var berettiget til om lag 70.000 kroner etter store investeringer i 2012. Disse pengene er ennå ikke mottatt. Derimot har vi mottatt vel 30.000 kroner i momsrefusjon for 2013.

Ny nausttomt
Nord for dagens naust er det ei ledig nausttomt. På tampen av året fikk MBF tilbud fra Vefsn kommune om å leie også denne tomta. Det har vi takket ja til. Styret har hatt et eget utvalg i arbeid for å vurdere samlet bruk av areal og bygninger innenfor Pålgarden marina. Forslagene legges fram som egen sak for årsmøtet.

Kaifront
For å vinne merlandareal (parkering) ja årsmøtet i fjor ja til å bygge kaifront mellom nedgangene til bryggene. Planen er godkjent av Vefsn kommune med Jan Øystein Nilsen (EntrepreTor) som ansvarshavende. Helgeland Kraft har signalisert positiv vilje til å sponse oss med trematerialer (kreosot-stokker), men endelig svar er ikke mottatt. Dette blir uansett et stort prosjekt som må tas over flere sesonger.

Eksklusjon
I foreningas vedtekter har det alltid vært åpning for å ekskludere medlemmer, men paragrafen har ikke vært brukt før i 2014. I mange år har styret hatt store problemer med å få inn kontingent og avgifter fra et medlem. Vedkommende har også vist liten vilje til å etterleve generelle regler for havna og foreninga. Etter en samlet vurdering har styret avviklet dette medlemskapet og utløstbåtplassen.

Bensinfylling
Ønske om bensinfylling i havna har vært et ønske i mange år, men selskapene har så langt vist liten interesse. Nå har imidlertid Oljekompaniet i Sandnessjøen sagt seg interessert hvis MBF gjør en del av jobben på dugnad. De største jobbene blir nedgraving av bensintank og eventuelt legge ut egen brygge.

Utstyr forsvinner
Hvert eneste sår mister foreninga mye utstyr i havna. Det gjelder både stiger, verktøy, snøryddeutstyr, vogner, osv. Dermed får vi en del unødvendige kostnader til nyanskaffelser. Derfor oppfordres alle medlemmer til å ta et vaktmesteransvar og bidra til at avglemt/lånt utstyr settes på plass.

Andre ting

Grasrotmidler
Siste år mottok MBF 3.671 kroner i grasrotmidler fra Norsk tipping. Beløpet har vært synkende de tre siste årene: 5.559 kroner i 2013 og 9.257 kroner i 2012.
Av våre 240 medlemmer er det 19 (knapt 8 prosent) som lar sin grasrotandel gå til MBF

Epost-kampanje
Styret har gjort et stort arbeid med å registrere epost-adresser til samtlige medlemmer. Dette er gjort for å kunne sende elektronisk faktura på årsavgifter og kontingenter. Dermed sparer vi mye penger til konvolutter og frimerker.

Forsikring
Etter år med store stormskader har vi vært nødt til å investere i nye og moderne brygger. Forsikringsselskapet har gått gjennom anlegget og avtalene er fornyet.

Fortøyning
Dessverre er det mange medlemmer som slurver når de fortøyer båten sin. Det gjelder særlig i vinterhalvåret. Når båten settes på land for vinteren skal båsen stenges med tau for å hindre at is og uvær skader utliggerne. Også de som ligger ute i vinterhalvåret skal fortøye ekstra.

Nye båtplasser
De gamle 18-fotsplassene blir ombygd til 20 fot. Det gir to nye båtplasser. Men viktigere er det at vi i større grad kan dekke behovet på ventelistene.

Redningsvester
MBF støtter alle kampanjer for økt båtvett og oppfordrer alle medlemmer til å bruke redningsvest. Under dugnader i havna (på bryggene) er det påbudt å bruke redningsvest.

Sluttord
Sommerværet i 2014 var uvanlig fint. Det ga unike muligheter til en flott båtsesong. Etter stor aktivitet over flere år framstår Pålgarden marina som meget tiltalende både for medlemmer og gjester. I økende grad bruker lokalbefolkningen båthavna til turmål og rekreasjon. Det er positivt på flere måter. MBF får godt omdømme, og stadig flere øyne følger med på alt som foregår.

For styret
Are Andersen, sekr

Styret anbefaler årsmeldingen godkjent

Vedtak: Enstemmig godkjent