Årsmelding 2010 for Mosjøen båtforening

Styret har i 2010 bestått av:

Leder Roar Kleivhaug
Nestleder Rune Sørgård
Kasserer Stein Langmo
Sekretær Are Andersen
Styremedlem Trond Fjelleng
Havnesjef Steinar Digermul

Til styremøtene har også Odd Luktvasslimo i aktivitetskomiteen og varamedlemmene Nils Sørum og Arne Digermul blitt innkalt.

Etter årsmøtet 23. februar er det avviklet 11 styremøter. 2010 har vært et svært aktivt år for foreninga, med markeringa av 50-årsjubileet som den største enkeltsaken.

Per 31. desember 2010 var det 230 medlemmer i Mosjøen båtforening. I Pålgarden marina er det 187 båtplasser, pluss 65 meter gjesteplasser. I løpet av året har vi omsatt 11 båtplasser (kjøpt 11 og solgt 11). 23 personer står på venteliste for båtplass.

Økonomi
Foreninga har solid økonom. I løpet av året har foreninga hatt en omsetning på 1.158.984,- kroner, med et overskudd på 284.949 kroner. Det gode resultatet skyldes to forhold: Årsmøtet i fjor vedtok å oppskrive verdien på havna for å skaffe kapital til nye brygger, og dette ga oss 229.040 kroner i fjor. I tillegg fikk vi to gedigne jubileumsgaver begge på 100.000 kroner. På grunn av den gode økonomien har vi betalt ned ekstraordinært 200.000 kroner på banklånet.
Foreninga har nå et bankinnskudd er på vel 452.000 kroner og gjelda er på 144.300 kroner.

Jubileum
MBF var 50 år i fjor, og det ble markert med stor jubileumsfest 23. oktober. Tor Hågensen har vært medlem av Mosjøen Båtforening fra starten i 1960. Under jubileumsfesten ble det gjort stor stas på veteranen. Birger Schjølberg overrakte KNBFs fortjenestenål med diplom.
Til jubileet har både foreningas første formann, Roar M Stensland, og foreningas bankforbindelse i alle år, Helgeland Sparebank, gitt Mosjøen båtforening 100.000 kroner. Gavene er knyttet til et stedsutviklingsprosjektet som skal gjøre småbåthavna til et parkmessig og attraktivt område for hele Mosjøens befolkning.
Foran jubileet ble det utarbeidet en kortfattet historie om MBF. Den er utlagt på foreningas hjemmeside. Der er det også lagt ut oversikt over formennene i foreninga og mange andre historiske bilder.

Stedsutvikling
Stedsutviklingsprosjektet har dessverre stått i stampe i 2010. I september 2009 bevilget fylket 3 mill kroner til prosjektet, og kommunens representant uttalte til HA at grunnarbeidene skulle starte samme høst og at ”Mosjøens nye paradis” skulle stå ferdig påfølgende sommer.
I dag vet vi at kommunen ikke gjorde noe som helst i 2010. I november tok vi saken opp med ordføreren, og har etterpå fått skriftlig beskjed om at anleggsarbeidene skal utføres i 2011.
.
Naustprosjekt
Naustlaget har fullført 20 naust i to rekker ved småbåthavna. Alle naustene ble tatt i bruk sist høst. Naustene ble uvanlig pene. Både naustlaget og båtforeninga har fått mye skryt for den forskjønning naustene representerer i Baustein-området.
MBF skal bygge separat naust nord for de andre. Grunnarbeidet er ferdig, mens byggearbeidene fortsetter til våren. Arbeidet utføres av MRK-senteret. Foreningas naust vil bli brukt til lager for diverse havneutstyr.

Dugnadsinnsats
I løpet av 2010 er det lagt ned ca 2460 dugnadstimer i havna. En stor del av dugnaden er relatert til nattevaktene, og i 2010 var vaktsesongen lengre enn tidligere år.
Medlemmene legger med andre ord ned langt over et årsverk (1950 timer inkludert ferie) i form av overtid.

Vinsjhus og slip
I løpet av året er det brukt store ressurser (både penger og dugnad) på opprydding i hele havneområdet. Fjerning av et gammelt båtvrak (treskøyte) kostet oss 35.000 kroner.
Både av estetiske, driftstekniske og sikkerhetsmessige grunner var det nødvendig i å bygge hus over den store vinsjen til båtslippen.
Leietakeren av slippen (opphalingshuset) har i mange år hatt ei svært gunstig husleie. Den har ikke dekket MBFs reelle kostnader med anlegget. I fjor ble det derfor inngått ny leieavtale som sier at leiene fra og med 1. mai skal oppjusteres til faktiske kostnader.

Andre ting

Hjemmesiden
Målet er at medlemmer og andre skal finne aktuelle og relevant informasjon om MBF og Pålgarden marina.

Grasrotandel
16 medlemmer har registrert at deres grasrotandel i Norsk Tipping skal går til MBF, og dette ga oss 3.216 kroner i 2010.

Pilotforening miljø
Forbundet har spurt om MBF vil være pilotforening for miljøsatsing. Styret legger fram egen sak for årsmøtet.

Ny festeanordning brygger
For å få til bedre landfeste av bryggene 3 og 4 har vi kjøpt borerør fra Nordsjøen. Rørene er satt ned langs brygge 4.

Reguleringsplan
Mosjøen Havn har utarbeidet ny reguleringsplan, og vi ble bedt om å komme med uttalelse innen 1. februar.

KNBFs 100 år
Jubileet vil bli markert med distriktsvise arrangement. MBF er invitert til jubileumsmarkeringen i Svolvær 2. april, og styret har vedtatt å delta med to personer.

Nye brygger
Styret sjekker flere alternative leverandører av nye brygger. Tilbud 100 m betont 830.000 kroner (eks moms)

Animasjonsfilm
Styret har brukt 15.000 kroner til å lag en animasjonsfilm som viser ferdig utbygd havn. Filmen bidro nok til den svært sjenerøse jubileumsgaven fra Helgeland Sparebank.

Nabo i nord
Wist Last og Buss blir nabo nord for båthavna. Foreninga har bistått kommunen med å rydde tomta for båthengere og diverse andre etterlatenskaper.

Belysning
Kommunens jubileumsgave til MBF var ei lysmast. Styret arbeider med en helhetlig plan for belysning av både land- og sjøareal.

Sykkelsti
Den vedtatt reguleringsplanen forutsetter sykkelsti langs Ørbradden helt fram til Halsøy. Sykkelstia tar litt av landarealet vårt (det som opprinnelig var satt av til jernbanespor)

Aktivitetskomiteen
Aktivitetskomiteen har i perioden 2010 bestått av:
Tom Eilertsen, Ole Kristian Jenssen og Odd Luktvasslimo.
Aktiviteter i regi av aktivitetskomiteen har i 2010 vært:
Forsøk på nye kurs ”båtførerprøven”, men umulig å skaffe lærer.
Forslag til fortjenestepåskjønning, utdeling på årsmøtet 2011
50- års jubileumsfest for båtforeningen i oktober, 60 deltakere inklusiv gjester.
Produksjon av animasjonsfilm av båthavna.

Havneutvalg
Brygge 1: Olav Lorentsen
Brygge 2: Tom Wiggo Risholm
Brygge 3: Øystein Strøm
Brygge 4: Øyvind Svendsen
Gjestebrygga: Kjell Vidar Pettersen

Sluttord
Sommerværet i 2010 var ikke det beste for oss båtfolk. Men vi kan glede oss over en kjempeinnsats med forskjønning av landområdet i Pålgarden marina. Vi tar for gitt at stedsutviklingsprosjektet starter i 2011, og det vil bidra til at havna inngår i et flott parkanlegg.
I løpet av sesongen hadde vi besøkt av mange gjestebåter. Tilbakemeldingene om forholdene i havna var svært hyggelige. Ordningen med rekebåt ved gjestebrygga hver fredag er blitt meget populær – også av skipper Geir Edvardsen på ”Lykken”.
Styret takker medlemmene for stor innsats og godt kameratskap i fjoråret.

For styret
Are Andersen, sekr

Styret anbefaler årsmeldingen godkjent.

Vedtak: Enstemmig vedtatt