Årsmelding 2011 for Mosjøen båtforening

Styret har i 2011 bestått av:

Leder Roar Kleivhaug
Nestleder Rune Sørgård
Kasserer Arnstein Karlsen
Sekretær Are Andersen
Styremedlem Trond Fjelleng
Havnesjef Steinar Digermul

Til styremøtene har også Odd Luktvasslimo i aktivitetskomiteen og varamedlemmene Nils Sørum og Arne Digermul blitt innkalt.

Etter årsmøtet 15. februar er det avviklet 11 styremøter. 2011 har vært preget av uvanlig stor dugnadsaktivitet etter stormskade, samt bygging av naust/lager.

Per 31. desember 2011 var det 222 medlemmer i Mosjøen båtforening. I Pålgarden marina er det 191 båtplasser, pluss 65 meter gjesteplasser, pluss to plasser

Økonomi
På grunn av en svær stormskade har MBF omsatt for hele 2,5 mill kroner i 2011. Gedigen dugnadsinnsats bidro til et overskudd på 657.000 kroner. Ved årets slutt hadde MBF et bankinnskudd på 1,1 mill kroner og gjeld på 105.000 kroner.

Stormskade
2. og 3. mars var det sterk storm med orkan i kastene. Brygge 2 og 3 ble betydelig skadet. Totalt fikk vi skader i havna for 1,7 mill kroner. Brygge 3 ble kondemnert, mens brygge 2 ble flyttet til ny brygge 3. Dagens brygge 2 er helt ny. Takket være enorm dugnadsinnsats, ikke minst av pensjonistene i foreninga, fikk vi begge bryggene på plass til normal utsetting. Alle båteierne på brygge 2 og 3 ble pålagt ti timers dugnadsplikt.

Ny brygge 1
I tråd med årsmøtevedtak i fjor har styret iverksatt arbeid med å skaffe ny betongbrygge. Den er satt i bestilling og skal leveres midt i april. Dagens brygge 1 skal samtidig flyttes og bli ny brygge 4. Båteierne på disse to bryggene må derfor påregne dugnadsplikt i vår/sommer. Når denne jobben er gjort vil MBF ha ei topp moderne havn i Pålgarden marina. Det er selvfølgelig et mål at alt skal være av en slik kvalitet at vi unngår framtidige skader under uvær.

Ny fortøyning
I håp om å unngå framtidig is-skader på brygge 3 og 4 er det forberedt et nytt forankringssystem. Det er satt ned 18 loddrette rør som bryggene skal festes til.
I november fikk vi besøk at stormen ”Berit” med tilhørende springflo. Da erfarte vi at rørene er for korte. De må forlenges minst 50 cm. Denne forlengelsen må gjøres til våren – før det nye forankringssystemet tas i bruk.

Stedsutvikling
Stedsutviklingsprosjektet har dessverre gått treg også i 2011. Men moloen er utbedret i vinter. Den er fylt opp til kote 3 pluss steinkant på yttersida. Fyrlykta er på plass. Lyspunkter på moloen blir først montert til våren.
Det vedtatte tredekket på moloen er kuttet ut. Nå gjenstår et betydelig arbeid på resten av landarealet/parkeringsplassen. Her skal det legges tredekke som gangvei nærmest sjøkanten.
MBF er ikke oppdatert på kommunens framdrift for Pålgarden-parken.
.
Naust
MRK-senteret gjorde grunnarbeidet til naustet vårt høsten 2010. Men i 2011 måtte MRK trappe ned virksomheten og trakk seg fra prosjektet. Naustet ble derfor bygget på dugnad og sto ferdig like etter ferien. Huset skal brukes som lager, slik at vi unngår enhver form for utelagring av eiendeler/reservedeler.

Dugnadsinnsats
I løpet av 2011 er det lagt ned ca 2920 dugnadstimer i havna. En stor del av dugnaden er relatert til nattevaktene. Stormskaden alene bidro til 820 timer dugnadsarbeid.
Medlemmene legger med andre ord ned langt over et årsverk (1950 timer inkludert ferie) i form av dugnad.

Andre ting

Trådløst nett
Havna og klubbhuset har fått trådløs internettforbindelse. Nettet kan brukes både av medlemmer og gjester i havna.

Grasrotandel
17 medlemmer har registrert at deres grasrotandel i Norsk Tipping skal går til MBF, og dette ga oss 3.020 kroner i 2011. Til sammenligning tok Austbø småbåtforening inn 39.400 kroner.

HMS-plan
Styret har startet et arbeid med HMS-plan (helse-miljø-sikkerhet) for Pålgarden marina.

KNBF-jubileum
Forbundet var 100 år i 2011. Formannen og sekretæren deltok i jubileumsmarkeringen i Svolvær

Belysning
Landområdet er nå belyst fra to lysmastere, samt et armatur på opphalingshuset. Den ene masten var jubileumsgave fra kommunen.

Sluttord
2011 har vært et enestående år for Mosjøen båtforeninga. Takket være stor dugnadsinnsats framstår Pålgarden marina som ei av de bedre havner på Helgeland. Flere medlemmer har langt over 100 timer dugnad. Styret retter en stor takk til alle.
Den store dugnadsinnsatsen er også helt avgjørende for at foreninga står seg forholdsvis godt økonomisk. Godt samarbeid med Vefsn kommune bidrar til at hele området gradvis får et mer parkmessig utseende. Det er helt bevisst at havna vår skal være en av allmennhetens muligheter til å komme ned til sjøen – moloen skal framstå som en strandpromenade. Økt trafikk i området er kun positivt. Det bidrar til overvåking av havna hele døgnet.

For styret
Are Andersen, sekr

Styret anbefaler årsmeldingen godkjent

Vedtak: Enstemmig