Årsmelding 2012 for Mosjøen båtforening

Styret har i 2012 bestått av:

Leder Roar Kleivhaug
Nestleder Rune Sørgård
Kasserer Arnstein Karlsen
Sekretær Are Andersen
Styremedlem Trond Fjelleng
Havnesjef Steinar Digermul

Til styremøtene har også Finn Rune Hagen i aktivitetskomiteen og varamedlemmene Nils Sørum og Arne Digermul blitt innkalt.

Etter årsmøtet 14. februar er det avviklet 11 styremøter. 2012 har vært preget av uvanlig stor dugnadsaktivitet. Pålgarden marina framstår nå som ei topp moderne småbåthavn.

Per 31. desember 2012 var det 240 medlemmer i Mosjøen båtforening. I Pålgarden marina er det 191 båtplasser, pluss 65 meter gjesteplasser,

Økonomi
Økonomien til Mosjøen Båtforening har i året 2012 vært god. Alt som er gjort gjennom året er betalt og foreningen har ikke tatt opp lån.
Foreningen har totalt 224.000 på konto og et lån på kr.65.000 pr.31.12.2012.
Det er solgt og kjøpt til sammen 18 båtplasser, i løpet av året.

Ny brygge 1 og 4
I tråd med tidligere årsmøtevedtak og avsatte midler er brygge 1 erstattet med ny betongbrygge. Gamle brygge 1 er flyttet og blitt ny brygge 4. Samtidig ble en stor del av utliggerne erstattet med nye. Bryggene 2 og 3 ble modernisert i fjor. I sum har MBF en topp moderne båthavn. En del bryggeelementer og utliggere ble solgt for til sammen kr 74.000 kroner.

Dieselfylling
I forbindelse med oppgradering av brygge 1 måtte dieselfyllingen demonteres. Styret besluttet da å flytte anlegget til gjestebrygga, og dieseltanken ble satt like ved. Arbeidene ble utført på dugnad av MBF-medlemmer, mens kostnadene ble dekket av Oljekompaniet.
Arbeidet tok litt lenger tid enn beregnet. Uten mulighet til å fylle diesel en periode ble det litt mas og kritikk fra dem som hadde startet båtsesongen. Nå har vi uansett fått et oppgrader og mye bedre dieselanlegg.

HMS-plan
Styret har arbeidet mye med HMS- og beredskapsplan for havneområdet. Konkrete forslag legges fram på dette årsmøtet. Forslagene innbefatter også kjøp av redningsbåt.

God molo
Stedsutviklingsprosjektet går fortsatt tregt. Moloen ble som kjent fullført sist vinter, og den har fungert utmerket. Denne vinteren pågår det nedgraving av kabler og fester for lyspunkter. Plan for park ved den vernede pågarden bak Volvo er godkjent.
Hva som skal skje med MBFs landområde, og eventuelt når, er derimot ikke kjent.
.
Dugnadsinnsats
I løpet av 2012er det lagt ned ca 3240 dugnadstimer i havna. En del av dugnaden er relatert til nattevaktene.
Medlemmene legger med andre ord ned bortimot to årsverk i form av dugnad. Foreninga spanderte et enkelt måltid på veteranene som tok de tyngste dugnadstakene

Andre ting

Kurs
I løpet av året er det gjort flere forsøk på å arrangere kurs for båtførerprøve og VHF, men det har vært liten og ingen interesse blant medlemmene.

Heder
MBFs nål er i 2012 tildelt: Frank Øybakken, Are Andersen, Olav Lorentsen, Gunnar Olsen og Per Inge Strøm.
KNBF’s fortjenestenål er tildelt Frank Øybakken og Steinar Digermul

Reguleringsplan 
Kommunen har vedtatt reguleringsplan for Baustein. Området bak Scania er avsatt til framtidig småbåthavn, men samtidig er det lagt ned forbud mot mudring i området. Realiteten er følgelig at det ikke er mulig å utvide dagens småbåthavn.

Grasrotmidler
I 2012 mottok MBF 6.529 kroner i grasrotmidler fra Norsk Tipping. 21 tippere har registrert sin grasrotandel for båtforeninga. Siden starten har vi mottatt samlet 16.970 kroner i grasrotandel.

Miljøboden 
Vi har inngått avtale med Normiljø om tømming av avfall fra miljøboden. Samtidig er det etablert flere stasjoner/kontainere for ulike avfallstyper

Tidevannsmåler 
Mosjøen havn har sagt seg villig til å finansiere en tidevannsmåler i småbåthavna. Den vil bli montert ved utsetterplassen

Økt strømforbruk 
I vinter ligger det flere båter ute enn noen gang før. Det betyr økt strømforbruk. Derfor har vi vært nødt til å øke hovedsikringen. På sikt må vi nok oppgradere hele sikringsskapet.

Tyveriraid
Flere fritidsboliger/hytter ble sist sommer besøkt av tyver. Det ble brukt båt fra småbåthavna og derfor engasjerte MBF seg for å oppklare saken.

Sluttord

Heller ikke i 2012 fikk vi et optimalt vær for en aktiv båtsesong. Styret vil likevel betegne 2012 som et enestående år for Mosjøen båtforeninga. Takket være stor dugnadsinnsats framstår Pålgarden marina som ei av de bedre havner på Helgeland. Flere medlemmer har langt over 100 timer dugnad. Styret retter en stor takk til alle.
Den store dugnadsinnsatsen er også helt avgjørende for at foreninga står seg forholdsvis godt økonomisk. Etter en omfattende modernisering av brygger, molo og naust har MBF fortsatt en brukbar kontantbeholdning

For styret
Are Andersen, sekr

Styret anbefaler årsmeldingen godkjent

Vedtak: Enstemmig