Årsmelding 2013 for Mosjøen båtforening

Styret har i 2013 bestått av:

Leder Roar Kleivhaug
Nestleder Rune Sørgård
Kasserer Arnstein Karlsen
Sekretær Are Andersen
Styremedlem Trond Fjelleng
Havnesjef Steinar Digermul

Til styremøtene har også Finn Rune Hagen i aktivitetskomiteen og varamedlemmene Nils Sørum og Arne Digermul blitt innkalt.

Etter årsmøtet 11. februar er det avviklet 10 styremøter. Etter at både 2011 og 2012 var preget av store investeringer og enormt mye dugnad, har 2013 vært et mer normalt foreningssår for MBF. Likevel ble det i 2013 utført 1936 dugnadstimer.

Per 31. desember 2013 var det 240 medlemmer i Mosjøen båtforening. I Pålgarden marina er det 191 båtplasser, pluss 65 meter gjestebrygge og 3 faste gjesteplasser.,

Økonomi
Økonomien til Mosjøen Båtforening har i året 2013 vært meget god med et driftsoverskudd på vel 232.500 kroner. Alt som er gjort gjennom året er betalt og foreningen har ikke tatt opp lån.
Foreningen har totalt 456.799 kroner på konto og et lån 22.465 kroner pr.31.12.2013.
Det er solgt og kjøpt til sammen 18 båtplasser, i løpet av året.

Opphalingshuset (slipen)
Leietakeren sliter med å ha stor nok omsetning til å dekke leiekostnadene. Styret har diskuterte saken i nesten alle styremøter, men vet faktisk ikke hvordan man bør agere overfor et æresmedlem som har vært i området like lenge som båthavna.

Web-kamera
Havna har nå også fått elektronisk overvåking med web-kamera. Alle kan se bilder fra havna på MBFs hjemmesider. Noen få i styret kan også se livebilder (video) fra havna, men nettkapasiteten er ikke stor nok til å gi denne muligheten til alle.

Redningsbåt
For å øke sikkerheten i havna er det innkjøpt en brukt båt (jolle) til formålet. Den skal også fungere som arbeidsbåt. Redningsbåten ligger oppå arbeidsflåten ved gjestebrygga. Det er montert rulle under båten slik at det er lett å sjøsette den. I tillegg har vi egen henger for redningsbåten.

Moloen
Fyrlykta har fått blinkende rødt lys. Den tar seg godt ut ved innseilinga. Derimot lyktes vi ikke å få lys på moloen i 2013 heller. Kabler er gravd ned, men kommunen har ikke penger til lysmastene. Men Helgeland Sparebank har gitt gave på 100.000 kroner, som dekker vel halve investeringsbehovet. Dermed har vi nytt håp om lys i 2014.

Pålgarden
Parken ved den vernede pågarden (bak Volvo) nærmer seg fullførelse. Men prisen ble vesentlig høyere enn budsjett og kommunen sliter med å fullfinansiere parken. Av samme grunn er det ikke blitt gjort noe med landarealene til MBF.

Jubileumsgavene
Da MBF fylte 50 år fikk vi gaver på 100.000 kroner både fra Roar Stensland og Helgeland Sparebank. Styret planlegger å bruke av disse pengene for å bygge kai/tredekke mellom bryggene 1 og 2. Det vil både lette opp- og utsetting av båter, øke parkeringsarealet og forskjønne området. Til samme formål er det allerede bestilt 3 bord med to benker til hvert bord (tilsvarende som på gjestebrygga)

Momsrefusjon
Som frivillig interesseorganisasjon er vi berettiget til momsrefusjon. Men i 2013 ble momspengene holdt tilbake fordi myndighetene tolket deler av vedtektene våre slik at vi driver kommersielt (med fortjeneste og utbytte). Vi har derfor utarbeidet justeringer av vedtektene, slik at teksten blir i overensstemmelse med den måten vi alltid har drevet foreninga. Legges fram som egen sak i årsmøtet.

Andre ting

Grasrotmidler
Siden ordningen ble etablert har MBF totalt fått 22.497 kroner i grasrotmidler fra Norsk Tipping. I 2013 fikk vi 5.559 kroner. Av våre 240 medlemmer er det 19 (knapt 8 prosent) som lar sin grasrotandel gå til MBF

Tidevannsmåler 
Mosjøen havn har sagt seg villig til å finansiere en tidevannsmåler i småbåthavna. Den vil bli montert ved utsetterplassen

Pusset opp badet
Toalettet i klubbhuset er pusset opp, men fortsatt sliter vi med kloakklukt i rommet. Saken følges opp med leverandøren.

Nytt verkstedbygg
Styret har vedtatt å bygge nytt verksted over betongkummen som ble ledig da oljetanken ble flyttet. Dagens verksted vil deretter bli ombygd til klubb-kontor.

Kaffekvelder 
I håp om å engasjere noen flere medlemmer har aktivitetskomiteen forsøkt med kaffekvelder i klubbhuset. Tiltaket ble ingen suksess og er foreløpig innstilt.

Havarert båt
I høst sank en båt ved gjestebrygga. I samme periode holdt en sjark på å synke ved brygge 2. Havarerte båter i havna kan bli et stort og kostbart problem for MBF. I håp om å unngå slike problem har styret kjøpt ei lensepumpe som kan brukes ved slike anledninger.

Bensinfylling
Styret har vært i kontakt med Oljekompaniet (som leverer diesel til oss) om de kan montere pumpe for bensin i havna, men det er ingen interesse.

MBF på facebook
I håp om å bedre kontakt og informasjon med medlemmene er det nå etablert Facebook-side for MBF.

Sluttord

Etter noen år med ekstrem store investeringer og tilhørende dugnad, har 2013 vært et mer normalt driftsår. Utover styret og en håndfull ildsjeler som bryggeformenn, er aktiviteten blant medlemmene heller laber. I håp om å aktivisere noen flere ble det forsøkt med kaffe- og vaffelkvelder. Interessen var minimal.

For styret
Are Andersen, sekr

Styret anbefaler årsmeldingen godkjent

Vedtak: Enstemmig godkjent