Årsmelding 2016 for Mosjøen båtforening

 

Styret har i 2016 bestått av:

 

Leder Roar Kleivhaug

Nestleder Stian Johansen

Kasserer Arnstein Karlsen

Sekretær Finn Rune Hagen

Styremedlem Trond Fjelleng

Styremedlem Rune Sørgård

Havnesjef Steinar Digermul

 

Til styremøtene har varamedlemmene Ernst Leirvik og Arne Digermul blitt innkalt.

Etter årsmøtet 16. februar har det blitt avviklet 10 styremøter. 2016 har vært et aktivt år for MBF, med mange spennende prosjekter og tilhørende dugnader. I løpet av året har medlemmene lagt ned 2379 dugnadstimer, hvorav 992 timer var nattevakt.

Per 31. desember 2016 var det 265 medlemmer i Mosjøen båtforening. I Pålgarden marina er det 188 båtplasser, pluss 65 meter gjestebrygge og 2 faste gjesteplasser.

 

Økonomi

Regnskapet viser at foreninga i fjor hadde inntekter på kr. 1 328 621,70 og utgifter på kr. 1 054 263,30. Forklaringen til utgiftene er hovedsakelig det store arbeidet med kaifronten. Til tross for den store investeringen er foreninga gjeldfri og har vel kr. 576.000,- på konto.

 

Kaifront / brygge

For å vinne mer landareal (parkering) sa årsmøtet i 2013 ja til å bygge kaifront mellom nedgangene til bryggene. Med oppsparte midler og svært stor dugnadsinnsats ble det meste av arbeidene utført sesongen 2015 med ferdigstillelse 2016 (noe arbeid gjenstår i forbindelse med utsmykning).

Prosjektet har så langt kostet ca. 1 million kroner. Prisen inkluderer materialer til kaifronten, oppfylling av landarealet og utbedring av utsetter plassen.

På grunn av den store aktiviteten vedtok styret å pålegge alle medlemmer 10 timers dugnadsplikt (utover nattevaktene). De som ikke fikk utført denne kvoten for 2015, fikk da mulighet til å ta dette igjen i løpet av sesongen 2016.

Bryggeformenn sammen’s med prosjektleder John Egil Marken hadde ansvaret for at gjenstående arbeid med kaifronten ble ferdigstilt. Alle som hadde over 50 timer dugnad ble invitert til et måltid på Milano.

Vi har i tillegg fått på plass 7 stk. infotavler som har utmerket seg veldig positivt blant MBF`s medlemmer og kommunens innbyggere. Disse presenterer Mosjøens industri og havnehistorie.

Søknad via gjensidigestiftelsen ble avslått men stedsutviklings prosjekter er aktivt enda, og det jobbes med diverse innspill fra kommunens administrasjon og politisk ledelse.

 

Bensin og diesel fylling

Det nye etterlengtede drivstoffanlegget ble heiset på plass 22. juni i Pålgarden marina. Med dette anlegget i bruk kan vi alle fylle både diesel og bensin ved bruk av vanlige bankkort. Etter at anlegget ble ferdigstill har det meste fungert utmerket. Noen innkjøringsutfordringer har det vært (strømbrudd, brydd på fylling etter fylte 75 liter etc.).

Styret er svært fornøyd med den nye avtalen med Nesnastasjonen AS.

Når det gjelder fylling av bensin skal dette kunne gjøres på begge sider gjestebrygga (på sør- og nordsiden av brygga). Noe jobb gjenstår men dette vil bli tatt fortløpende, tydelig merking / skilting samt det å legge opp ny slange langs brygga til fylle system for diesel.

 

Nattevakter- t.o.m 20.juni

Etter at årsmøtet 2016 vedtok at ordningen med nattevakt skulle avvikles måtte nytt utstyr på plass. Klubbhuset ble tilknyttet fiberoptisk kabel med god datakapasitet og vi har fått montert opp 2 nye kameraer. Det er nå 4 stk. kameraer som overvåker anlegget.

 

Renovasjon – miljøboden

Søppeltømmingen har fungerte tilfredsstillende i 2016. Vi må fremdeles påregne straffegebyr om og vist noen sorterer feil. Renovasjonsselskapet Østbø vil blant annet reagere strengt, visst de finner rester av drivstoff i spilloljen. Eget fat for drivstoff er utplassert.

 

Andre ting

Styret legger vekt på best mulig løpende informasjon til medlemmene. Samtidig ønsker vi å fortelle andre i lokalsamfunnet hva vi holder på med. Dette gjør vi hovedsakelig via vår facebook side. MBF`s hjemmeside og facebook er til en viss grad koplet sammen, slik at den informasjon som lagt ut på facebook fremkommer i margen på hjemmesiden.

Informasjon som kun er tiltenkt medlemmene vil fortsatt bare bli utlagt på hjemmesida.

 

Gave

Sparebank 1 – kr. 200000,-

Deler av dette er brukt til informasjonstavler ca. kr. 68000,-

 

Parkering

Ernst Petter har merket for parkering, planert området. Ny plass for parkering av hengere ved naust. Skilting vil komme på plass i løpet av sesongen 2017.

Etter at landarealet ble oppfylt og planert, har vi tegnet og beregnet antall parkeringsplasser.

 

Oppslag

3 tavler er bestilt til hver bryggenedgang ca. kr. 16000,-

Infotavler skal være til informasjon ovenfor den enkelte brygge.

 

Havnefest

12. august på samme dag som Arctic Race of Norway passerte gjennom Mosjøen hadde vi en markering i form av aktiviteter og utstillinger på dagtid. På kvelden hadde vi en storstilt bryggedans med musikk fra Herringen Brothers og Big Twist.

Arrangementet på dagtid ble litt mindre enn forventet, muligvis på grunn av at havnegata ble sperret og som førte til at det ble vanskelig å komme seg ned til havna. Tilbakemeldinger fra utstillere og fremmøtte var for øvrig positivt – havnegrillen solgte ca. 120 lunsjtallerkener.

Det ble en fin offisiell markering med taler fra Roar Kleivhaug og Ordfører Jann Arne Løvdal. MBF fikk gave fra Vefsn Kommune – ny kaffetrakter.

Bryggedansen ble en stor suksess med ca. 500 innbetalte og totalt ble overskuddet for hele arrangementet i overkant av kr. 70.000,-

 

Vannstandsmåler

Målestav for høy-/lavvann er delvis montert på vannstandsmåleren i båthavna. Blir fullført i løpet av sesongen 2017.

 

Tillitsverv

Arne Digermul er fremdeles nestformann i KNBF Nordland.

 

Grasrotmidler

Vi har for 2016 mottatt kr. 6023,- i grasrotmidler fra Norsk tipping. Det er litt mer enn i 2015 som var kr. 4170,-

Andre foreninger i lokalsamfunnet er langt flinkere til å utnytte denne inntektskilden.

 

Diverse.

Anskaffelser av pc til nestformann og sekretær. Ny antenne for forsterket signal på Wifi. Dette gjør signalene bedre på uteområdet.

Ny strømsøyler på brygge 3 og 4.

 

Fortøyning:

Fortsatt er det mange medlemmer som slurver når de fortøyer båten sin. Det gjelder særlig i vinterhalvåret. Når båten settes på land for vinteren skal båsen stenges med tau for å hindre at is og uvær skader utliggerne. Også de som ligger ute i vinterhalvåret skal fortøye ekstra. Info om vinterfortøyning er sendt ut via facebook.

 

Sluttord

Det har vært stor aktivitet i havna sesongen 2016. Dugnadsinnsatsen er fremdeles av aller ypperste klasse og vi har fått fullført arbeidet av den nye kaifronten.

Det har kommet opp syv informasjonstavler i Pålgarden marina som beskriver blant annet MBF`s historie, baustein gjennom historien, sagbrukene i området, byens to store båtbyggere og tømmerfløting.

I stk. tavle gjenstår å få på plass, men denne vil forhåpentlig være på plass i løpet av sesongen 2017 – verkets historie. Roar har en pågående prosess på dette i samarbeid med Direktør på Alcoa, Kathrine Næss.

Havnepromenaden ble offisielt åpnet med fine taler og gaveoverrekkelser.

Under styreleders velkomsttale ble det rettet en spesiell takk til Sparebank 1 Nord-Norge og Helgeland Sparebank som har vært en svært viktig støttespiller og har bidratt med midler til prosjektet. Pålgarden marina fremstår i dag enda mere komplett og med en fantastisk havnepromenade.

Området rundt marinaen har blitt mere tiltalende både for våre medlemmer / båtgjester og kommunens befolkning som i økende grad bruker båthavna til turmål og rekreasjon. Det er positivt på flere måter. MBF får godt omdømme, og stadig flere øyne følger med på alt som foregår.  «Tommel opp».

 

 

 

For styret

Finn Rune Hagen, sekr