Årsmelding 2015 for Mosjøen båtforening

 

Styret har i 2015 bestått av:

 

Leder Roar Kleivhaug

Nestleder Rune Sørgård

Kasserer Arnstein Karlsen

Sekretær Are Andersen

Styremedlem Trond Fjelleng

Havnesjef Steinar Digermul

 

Til styremøtene har også Finn Rune Hagen i aktivitetskomiteen og varamedlemmene Ernst Leirvik og Arne Digermul blitt innkalt.

 

Etter årsmøtet 17. februar er det avviklet 9 styremøter, hvorav det ene på hytta til formannen. 2015 har vært et ekstraordinært år for MBF, med unormalt store investeringer og tilhørende dugnad. I løpet av året har medlemmene lagt ned 4258 dugnadstimer, hvorav 2336 timer var nattevakt.

 

Per 31. desember 2015 var det 260 medlemmer i Mosjøen båtforening. I Pålgarden marina er det 187 båtplasser, pluss 65 meter gjestebrygge og 3 faste gjesteplasser.,

 

Økonomi

Regnskapet viser at foreninga i fjor hadde inntekter på vel 1 mill kroner. Kostnadene passerte 1,4 mill kroner. Forklaringen er det store arbeidet med kaifronten. Til tross for den store investeringen er foreninga gjeldfri, og i tillegg har vi vel 300.000 kroner på konto.

 

Kaifront

For å vinne mer landareal (parkering) sa årsmøtet i 2013 ja til å bygge kaifront mellom nedgangene til bryggene. Med oppsparte midler og svært stor dugnadsinnsats ble det meste av arbeidene utført sist sommer. Kledning av fronten mot sjøen gjenstår.

Prosjektet kom på om lag 900.000 kroner. Prisen inkluderer materialer til fronten, oppfylling av landarealet og utbedring av utsetterplassen.

På grunn av den store aktiviteten vedtok styret å pålegge alle medlemmer 10 timers dugnadsplikt (utover nattevaktene). De som ikke fylte kvoten i 2015 får en ny sjanse i 2016 før de blir fakturert for manglende timer.

Pensjonistgjengen tok et hovedansvar for dugnadene også i 2015. Alle som hadde over 50 timer dugnad ble invitert til et måltid på Milano. De fem inviterte arbeidet til sammen mer enn 625 timer, som gir et snitt på 125 timer.

 

Bensinfylling

Pålgarden marina har fått stadig flere båter med bensinmotor. Dermed har også ønsket om bensinfylling i havna blitt stadig sterkere. Styret forsøkte lenge å få vår mangeårige leverandør (Oljekompaniet) til å etablere bensintank, men uten å lykkes. Derfor er styret svært fornøyd med vår nye avtale med Nesnastasjonen AS. De vil plassere en container med både bensin og diesel i havna før båtsesongen 2016 starter. Anlegget får også kortautomat for alle typer bankkort. Fyllingen blir flyttet innerst på gjestebrygga (mot land) med mulighet til å fylle drivstoff både på sør- og nordsiden av brygga.

 

Nattevakter

I løpet av høsten fikk vi fiberoptisk nettforbindelse til klubbhuset. Dermed har vi datakapasitet til å utvide kameraovervåkingen. Styret har innhentet priser på utvidet overvåking med flere kameraer. Styret legger fram eget (delt) forslag for årsmøtet om å avvikle ordningen med nattevakt.

 

Renovasjon – miljøboden

Søppeltømmingen fungerte ikke tilfredsstillende i 2015. Styret valgte derfor å innhente nye tilbud fra de to aktuelle leverandørene; Sar og Retura. Etter grundige vurderinger, inkludert befaringer, har styret valgt å videreføre avtalen med Sar (tidligere Nor Miljø). Begge leverandørene krevde langt flere sorteringspunkter. Dette kan dessverre bli et problem ettersom vi må påregne straffegebyr om og når noen sorterer feil. Eksempelvis er det nå eget fat for drivstoff. Renovasjonsselskapet vil reagere strengt om de finner rester av drivstoff i spilloljen.

 

Andre ting

Ny hjemmeside

Styret legger vekt på best mulig løpende informasjon til medlemmene. Samtidig ønsker vi å fortelle andre i lokalsamfunnet hva vi holder på med. Dette gjør vi i hovedsak via egen internettside og de siste par årene også på Facebook. Hjemmesida vår (www.mosjonenbf.no) har nylig fått ny design. Samtidig er hjemmeside og Facebook til en viss grad koplet sammen, slik at det blir enklere å ajourføre dem.

Informasjon som kun er tiltenkt medlemmene vil fortsatt bare bli utlagt på hjemmesida.

 

El-kontroll

Etter krav fra myndighetene er det utført el-kontroll har hele Pålgarden marina. Noen mindre avvik er senere lukket. Men det visser seg vanskelig å få alle medlemmene til å respektere kravet om sammenhengende skjøteledning til landstrøm. Såkalte ”skjøte-rumper” tillates ikke.

 

Benker

Helgeland Sparebank har sponset ytterligere et sett med bord og benker. I tillegg har styret kjøpt et sett for egen regning. Dermed blir det to bord med benker på hver av de tre plattene mellom bryggenedgangene

 

Parkering

Etter at landarealet ble oppfylt og planert, har vi tegnet og beregnet antall parkeringsplasser. Så langt ser beregningen positiv ut. Men endelig svar får vi ikke før myndighetene bestemmer om Ørbradden blir oppgradert til fylkesveg med tilhørende gang- og sykkelsti.

 

Kompressor

Kompressoren som forsyner bobleanlegget med luft havarerte sist vinter. Ny kompressor er innkjøp og for lengst testkjørt.

 

Oppslag

Info-tavle som viser til HMS-utstyr er for lengst utarbeidet. Arbeidet er imidlertid satt på vent inntil kaifronten er fullført og alt rednings- og sikkerhetsutstyr er plassert ut.

 

Vannstandsmåler

Mosjøen havn har for flere år siden tatt initiativ til å plassere en vannstandsmåler i båthavna. Nå har vi fått på plass en påle til formålet ved utsetterplassen. Så får vi bare håpe at selve målestaven også kommer på plass.

 

Havnefest

Vår nye kaifront har vakt betydelig oppsikt. Tilbakemeldingene har vært mange og hyggelige, og like mange har spurt om å markere ”nyhavna” med en ny havnefest. Storstilt fest blir det neppe, men aktivitetskomiteen forbereder en koselig markering til sommeren.

 

Tillitsverv

Arne Digermul har i noen år vært styremedlem i KNBF Nordland. På siste årsmøte ble han valgt til nestformann i fylkeslaget.

 

Grasrotmidler

Siste år mottok MBF 4.170 kroner i grasrotmidler fra Norsk tipping. Det er litt mer enn i 2014.

Av våre 240 medlemmer er det 20 (knapt 8 prosent) som lar sin grasrotandel gå til MBF. Andre foreninger i lokalsamfunnet er langt flinkere til å utnytte denne inntektskilden.

 

Fortøyning

Fortsatt er det mange medlemmer som slurver når de fortøyer båten sin. Det gjelder særlig i vinterhalvåret. Når båten settes på land for vinteren skal båsen stenges med tau for å hindre at is og uvær skader utliggerne. Også de som ligger ute i vinterhalvåret skal fortøye ekstra.

 

Sluttord

Sjelden har det vært større aktivitet i havna enn i 2015. Dugnadsinnsatsen var svært stor, og dermed fikk vi fullført mer av kaifronten enn styret våget å håpe på før vi startet.

Pålgarden marina framstår stadig mer tiltalende både for medlemmer og gjester. I økende grad bruker lokalbefolkningen båthavna til turmål og rekreasjon. Det er positivt på flere måter. MBF får godt omdømme, og stadig flere øyne følger med på alt som foregår.

 

 

For styret

Are Andersen, sekr