Beredskapsplan for Mosjøen Båtforening (MBF)

Nødtelefon ved brann og ulykker

• Brann: 112

• Politi: 110

• Ambulanse: 113

Huskeregel ved brann
• Forsøk å slukke brannen (benytt utplassert brannvernsutstyr ved nedgang til bryggene/klubbhus).
• Varsle andre som kan være i fare
• Forsøk å begrense fare for spredning av brannen
• Tilkall brannvesen

Ved miljøforurensning / oljesøl
Akutte tiltak

• Begrense omfanget av søl etter beste evne.
• Om mulig benytt oljeoppsamlings sand som står lagret ved miljøboden i havnen.
• Ved større hendelser kontakt politi eller brannvesen.
• Ved fare for liv og helse kontakt ambulanse.

Alle miljøhendelser skal rapporteres til havnesjefen!
Symbolforklaring – områdeoversikt
Brannslukningsapparat Oljevernberedskap
Informasjonstavle Redningsbøye

Styret anbefaler enstemmig at planen godkjennes.

Vedtak: Enstemmig i årsmøte 12. februar 2013