Vedtekter for Mosjøen Båtforening (MBF)
Vedtatt på årsmøte 5.2.1991 og årsmøtet 17.2.1997.
Endret på årsmøtet 1999, 2008 og 2009
Enstemmig vedtatt på årsmøtet 2009

Enstemmig tilføyelser i §§ 6 og 11 i årsmøte 2010

Revidert i årsmøte 11. februar 2014

Revidert i årsmøte 16.februar 2016

 • 1 Navn

Foreningens navn er Mosjøen Båtforening MBF.
Foreningen er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF), region Nordland.
Foreningens hjemsted er i Vefsn kommune.

 • 2 Formål

MBF er en demokratisk og ikke-fortjenestebasert frivillig organisasjon. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten, derunder å

 • Virke for etableringen av, og forestå driften av Pålgarden marina
 • Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur
 • Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og marint miljøvern
 • Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert utnyttelse
 • Samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med offentlige myndigheter til fremme av båtlivets og båtfolkets interesser.
 • 3 Medlemskap

Som medlem kan opptas enhver båtinteressert som vil arbeide for foreningens formål, og som aksepterer foreningens vedtekter. Vedtektene ansees som akseptert ved betaling av kontingent. Medlemskapet følger kalenderåret. Utmeldelse må skje skriftlig og være foreningen i hende innen årets utgang.

 

 • 4 Styret
  Foreninga ledes av et styre som består av: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, havnesjef og to styremedlemmer.Samtlige styremedlemmer velges på årsmøtet for to år av gangen. For å bevare kontinuiteten, bør ikke mer enn halve styret være på valg samtidig. Alle møter ledes av leder, eller hvis han er forhindret, av nestleder. Har begge forfall, trer det styremedlem som har lengst ansiennitet inn som fungerende leder. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. I tilfelle stemmelikhet, gjør leders dobbeltstemme utslaget.
  § 5 Styrets oppgaver
  Styret har den daglige ledelse for å ivareta foreningas interesser. Styremøte holdes så ofte leder eller to styremedlemmer finner det nødvendig. Styret innkaller til årsmøte, medlemsmøter og andre sammenkomster eller arrangement.

  Styret kan oppnevne kortsiktige arbeidsutvalg og ad hoc komiteer. Rekvisisjonsmyndighet har kun leder eller den han bemyndiger eller den som fungerer i hans sted. Alle regninger skal attesteres av leder eller havnesjefen.

  Godtgjørelse for styret fastsettes av årsmøtet.

  § 6 Årsmøtet
  Foreningas høyeste myndighet er årsmøtet.

  Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar, og innkallelse skjer med minst to ukers varsel med sirkulære til medlemmene eller annonse i lokalavisa. Forhandlingene ledes av en dirigent og protokolleres av en sekretær som begge velges på møtet.

Årsmøtet skal behandle:
1. Styrets beretning
2. Revidert regnskap
3. Budsjett
4. Fastsettelse av kontingent og avgifter
5. Vedtektsendringer og godkjennelse av reglement
7. Æresbevisninger
8. Valg

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt på lovlig vis og godkjent av de frammøtte. Årsmøtets beslutninger tas med simpelt flertall, dersom ikke annet er bestemt. I tilfelle stemmelikhet forkastes forslaget. Ved stemmelikhet under valgene, avgjøres valget ved loddtrekning.

Til lovendringer kreves dog 2/3 majoritet av de frammøtte.

§ 7 Valg
På årsmøtet velges:
• leder
• nestleder
• sekretær
• kasserer
• havnesjef
• to styremedlemmer

 • to varamenn til styretStyrets medlemmer velges for 2 år bortsett fra varamenn som velges for ett år.
 • to revisorer
  • fem bryggeformenn. (en fra hver brygge). Bryggeformennene går til en vær tid inn som faste medlemmer i valgkomiteen.
  Revisor velges for ett år. Bryggeformenn velges for to år.

  Valg til styret kan foregå skriftlig (hvis noen krever det). Alle medlemmene har plikt til å motta valg, men kan frabe seg valg for like lang tid som vedkommende har fungert i styret. Valgkomiteen foreslår nye kandidater til styret.

  § 8 Ekstraordinært årsmøte
  Styret kan, når det finner det nødvendig, og skal, når det forlanges av minst 2/3 av medlemmene, innkalle til ekstraordinært årsmøte med minst en ukes varsel. I innkallelse angis de saker som skal behandles.

  § 9 Økonomi
  1. Årlige avgifter og andre kostnader
  a) Medlemmer i MBF betaler en årlig kontingent som benyttes til drift av foreningen.
  Årskontingenten fastsettes av årsmøtet og følger kalenderåret. Den forfaller til betaling ved årets begynnelse, og må være innbetalt innen april måneds utgang. Oversittes fristen, kan styret, etter gitt varsel, stryke vedkommende som medlem. Hvis medlemskap sies opp i løpet av kalenderåret, refunderes ikke del av innbetalt kontingent.

 1. b) Medlemmer med havneplass skal svare en årlig havneleie som fastsettes av Årsmøtet. Havneleien deles inn i sommersesong (01.04 -31.10.) og vintersesong (01.11 – 31.03). Denne skal dekke driftskostnader på brygger og andre anlegg.c) Medlemskontingent og havneleie for sommersesongen må være betalt innen forfall. Er forfalt kontingent og havneleie ikke betalt innen fristen, påløper en ekstraavgift på kr 200. Dersom havneleie og årskontingent ikke blir betalt får styret fullmakt til å tvangsinnløse båtplassen.

  d) Firmaer som ønsker å være medlem, betaler dobbelt kontingent for medlemskap, samt dobbelt årsavgift for leie av båtplass (dugnadsfritak).

 2. Båtplassene eies av MBF og leies ut mot et innskudd eller på framleie.
  a) Innskuddet fastsettes av Årsmøtet
  b) Innskuddet må betales og kontrakt være underskrevet før båtplassen tas i bruk.
  c) Innskuddet er å betrakte som et rentefritt lån til båtforeninga. Ved opphør av leieforholdet tilbakebetales innskuddet når plassen er overdratt til annet medlem.

  § 10 Faste komiteer
  Under styret sorterer følgende faste komiteer, som velges på årsmøtet:

  1. Havnerådet (Pålgarden Marina)
  består av havnesjefen og 5 bryggeformenn. Disse er ansvarlige for det daglige tilsyn med havna. Driften skal følge havnereglementet som vedtatt på årsmøtet.

Styret utpeker stedfortreder for havnesjefen ved dennes fravær. Havnerådet skal påse at båtplassene er tydelig merket med nummer. De skal lede eller forestå igangsatt nødvendige utbedringer og vedlikehold av bryggeanleggene.
Havnesjefen skal, som styremedlem, holde styret orientert om forholdene i havna.

2. Revisjon
består av to medlemmer som avlegger rapport til årsmøtet. Revisjonen kan til enhver tid be om å få seg forelagt foreningas regnskapsbok og kontrollere kassabeholdningen.

 1. Aktiviteter
  Styre kan utnevne en gruppe av styrets medlemmer til å ivareta spesielle aktuelle aktiviteter. Denne gruppen ledes av ett styremedlem.
 • 11 Reglement og instrukser
  Styret utarbeider og oppdaterer reglementer og instrukser for bryggeplass, klubblokaler, opplagsplass, æresbevisninger o.l. Disse må godkjennes av årsmøtet.§ 12 Båt- og havneforhold
  For å stå på venteliste for tildeling av båtplass, må man være medlem i MBF.

  Medlemmenes båter er underlagt MBF’s reglement.

  Alle båter som benytter havna skal være ansvarsforsikret. Når to eller flere personer har andel i en båt med havneplass, skal samtlige eiere være medlemmer av foreninga.

  Utleie eller framleie av båtplass skal foretas via styret v/Havnesjefen. Leietaker av båtplass kan gi beskjed om at plassen i korte perioder kan disponeres av foreninga. Dersom styret i foreninga ikke klarer å leie ut plassen til andre, må den faste leietakeren betale havneavgiften. Uansett skal alle som leier båtplass hos MBF være medlem av foreninga.

  Framleiemuligheten er begrenset til tre år. Ut over dette avgjør styret eventuell forlengelse. Priser for framleie fastsettes av årsmøtet.

  Gjestende båter kan benytte MBF`s fasiliteter mot en døgnavgift som bestemmes på årsmøtet.

  Ved arv kan båtplass (innskuddet) som hovedregel overdras til ektefelle/samboer eller slektninger i rett opp- og eller nedadstigende linje.

  Leietaker er forpliktet til å foreta de nødvendige arbeider som framkommer i forbindelse med bygging og vedlikehold av båtplassen, og ellers etter anvisning fra havnesjefen.

  Ved overtredelse av havnereglementet skal havnesjefen påtale forholdet til angjeldende leietaker med rimelig frist til å bringe saken i orden. Dersom dette ikke blir etterkommet, skal forholdet bringes fram for styret. Med dette underrettes medlemmet om absolutt siste frist for å bringe forholdet i orden og at fartøyet, i fall fristen ikke blir overholdt, blir fjernet/satt på land for eiers regning, og båtplassen innløst. Tilbakebetaling av innskudd gjøres med fratrekk av skyldig beløp til MBF.

  § 13 Dugnadsordning
  Hvert medlem kan pålegges å arbeide dugnad. Styret gis fullmakt til å avgjøre hvor mye dugnad hvert medlem kan pålegges i året. Ved fravær av pålagt dugnad betales en timesats som fastsettes av årsmøtet. (Pensjonister og uføre kan ikke pålegges dugnad).

  § 14 Medlemskap for firmaer
  Firma/institusjon med behov for beredskaps-/arbeidsbåt kan opptas som medlem. En person bemyndiges av firmaet til å ivareta dets tarv på årsmøtet. Hvert firma kan maksimalt leie to båtplasser.

 • 15 Eksklusjon
  Medlemmer som ikke retter seg etter foreningas lover og bestemmelser, eller ved sin framferd vekker anstøt, kan gis advarsel. Ved gjentatte eller grove forseelser kan vedkommende, etter advarsel fra styret, ekskluderes for kortere eller lengre tid. Styrets avgjørelse kan innankes for første årsmøte, som ved simpelt flertall har den endelige avgjørelse.
 • 16 Oppløsning
  Oppløsning av foreningen kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen. Vedtaket om oppløsning må ha 2/3 flertall. Reversering av oppløsningsbeslutning krever simpelt flertall.

Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser om styre, med ansvar for foreningens anliggender frem til endelig avvikling finner sted, derunder for den praktiske likvidasjon av foreningen.  Vedtektenes øvrige bestemmelser får også tilsvarende anvendelse under avviklingen.

Foreningens eiendeler og rettigheter skal overføres til allmennyttige formål, og kan fordeles mellom en eller flere lokale frivillige foreninger med samme eller liknende formål, til benyttelse ved oppnåelse av slike formål, etter årsmøtets nærmere bestemmelse.  Foreningens eiendeler eller rettigheter kan i intet tilfelle tilfalle eller utdeles til foreningens medlemmer, andre enkeltpersoner eller til det offentlige.