HMS plan

Nåværende HMS plan kan du se nedenfor. Eller laste den ned som PDF

Formål

Denne HMS plan beskriver beredskap relatert til MBF.

  1. alvorlige ulykker
  2. miljøhendelser, f.eks. utslipp av farlige kjemikalier, uønsket utslipp til luft, brann/eksplosjon, samt feil bruk av miljøskadelige stoffer

Revisjoner

Det skal gjøres jevnlige revisjoner av beredskapen for å sjekke at den har et hensiktsmessig og tilstrekkelig innhold, herunder beredskapsutstyr og ev. HMS sjekkliste og at den er tilfredsstillende iverksatt.

Overvåking og registrering

Rapporter fra medlemmer, vernerunder, kartlegginger, revisjoner og ulykker skal tas opp som et fast punkt i styremøter. Tiltak og rapporter dokumenteres i form av møtereferat.

Håndtering av beredskapshendelser

Håndtering av beredskapshendelser er beskrevet i foreningens til enhver tid gjeldende Beredskapsplan Mosjøen, september 2012

Sikkerhetsutstyr

Styret har ansvaret for at nødvendig sikkerhetsutstyr til enhver tid er tilgjengelig i havneområdet. Den til enhver tid sittende havnesjef har ansvaret for oppsyn av sikkerhetsutstyret.

Redningsbåt

Foreningen har utplassert en båt som ligger tilgjengelig på brygge 5 (gjestebrygga).  Båten kan benyttes i tilfeller der en båt er nyttig i forbindelse med redningsaksjoner eller annet nødvendig støtte fra en “arbeidsbåt”. Ved bruk av båten til normalt arbeid i havene skal dette skje etter avtale med havnesjefen.

I vintersesongen ligger foreningens båt tilgjengelig på bryggen med bobleanlegg for å kunne benyttes som redningsbåt i tilfelle personer faller igjennom isen.

Brannvern

Det er utplassert brannslukkingsapparater ved klubbhus i havnen og ved nedgang til alle bryggene.
Det henvises forøvrig til bruk av vannslanger på bryggene eller på opplagsplass.

Oljevernberedskap

Det er utplassert oljeoppsamlingsutstyr ved miljøbod.
Det er utplassert presenninger til bruker under båter ved slipe/skrape og malingsaktiviteter på opplagsplassen for å unngå forurensning av grunnen.

Redningsbøyer

Det er utplassert redningsbøyer ved utgangen til hver brygge i havnen og på oppheng ute på alle MBFs brygger.

Vinterhavn / bobleanlegg

Varslingskilt som varsler om bobleanlegg og fare for usikker is skal henge ved utgang til hver brygge.
Foreningens arbeidsbåt ligger tilgjengelig som redningsbåt på brygge 5, i tilfelle behov for å redde personer/ utstyr i perioder med is i havnen.
De bryggene som ikke er i bruk vinterstid vil bli avstengt i hht fortøyningsreglementet.

Referanser

Kjemikalieforssriften.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier.
Stoffkartotekforskriften
Brannvernloven
Forurensningsloven
Brannfarlighetsloven
Eksplosjonsloven
Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr